La Real Acadèmia de Cultura Valenciana està regida per la Junta de Govern, nomenada esta per la Junta General.
La Junta General està composta pels Acadèmics de Número, segons l'artícul 19 dels presents Estatuts:

Artícul 19.

La Junta General, màxim orgue de govern de la Real Acadèmia, estarà integrada pels Acadèmics de Número. Podran assistir a les seues reunions, en veu pero sense vot, els Acadèmics d'Honor, els Corresponents i els Numeraris Electes, el President del “Patronat de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana” i el de la “Associacóo Cultural Amics de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana”, tots ells quan, a tal fi, siguen convocats pel Decà.

Funcions:

Segons els vigents estatuts, estes són les funcions corresponents a la Junta General:

Artícul 24.- En l'eixercici de les seues funcions competix a la Junta General:

I. La promoció d'activitats acadèmiques per al millor compliment dels fins de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana.
II. L'elecció dels membres de la Junta de Govern.
III. L'elecció dels Acadèmics de Número, dels d'Honor i dels Corresponents
IV. La creació i cancelació de les seccions.
V. L'aprovació del proyecte de presuposts anuals i els proyectes de les activitats per a cada curs acadèmic.
VI. L'aprovació de la liquidació del presupost ordinari, del balanç i de la memòria corresponents a l'eixercici anterior.
VII. L'aprovació, si procedix, dels actes i contractes realisats per la Junta de Govern.
VIII. Qualsevol atres competències que es deriven dels presents Estatuts i de la llegislació vigent.